منوهای سایت
سخن روز

شادی و خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید و کلیه فعالیت هایتان را بر اساس این هدف سازمان دهی کنید

DELTA provides a wide range of high performance sensors and measuring systems for continuous casters, hot rolling mills, processing lines and other extreme condition applications.

Thanks to over 60 years of experience in the severe steel mill environment, DELTA has the know how to satisfy the most demanding applications.