منوهای سایت
سخن روز

شادی و خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید و کلیه فعالیت هایتان را بر اساس این هدف سازمان دهی کنید

second international automation exhibition

this conference will be held on 22 and 23 feb 2011 in tehran. Namadiny had a lecture in
the first one on 2010 about new technology system for controling the mill feeding rate.